Yeni mesajlar Yeni konular En çok mesaj En çok tepki En çok görüntülenen

En çok mesaj

⚜️[₪]İSLAMİYET⚜️ 🔰 Safer // [*.02] // Ayı ibadet ve zikirleri 👈🏽🔰🔰✅

ş@mpiyon>>®

Yönetici🇹🇷👑☀️⭐🎀🏆🥇🥈🥇🥉🏅🥇🥉💎
Yetkili üye
🔰 Safer // Ayı ibadet ve zikirleri 👈🏽🔰🔰✅
🔰 Safer // Ayı ibadet ve zikirleri 👈🏽🔰🔰✅
🔰 Safer // Ayı ibadet ve zikirleri 👈🏽🔰🔰✅
🔰 Safer // Ayı ibadet ve zikirleri 👈🏽🔰🔰✅
🔰 Safer // Ayı ibadet ve zikirleri 👈🏽🔰🔰✅
🔰 Safer // Ayı ibadet ve zikirleri 👈🏽🔰🔰✅
🔰 Safer // Ayı ibadet ve zikirleri 👈🏽🔰🔰✅
🔰 Safer // Ayı ibadet ve zikirleri 👈🏽🔰🔰✅
 

ş@mpiyon>>®

Yönetici🇹🇷👑☀️⭐🎀🏆🥇🥈🥇🥉🏅🥇🥉💎
Yetkili üye
🔰 Safer // Ayı ibadet ve zikirleri 👈🏽🔰🔰✅

1631121709871.png


SAFER AYINDA ÇARŞAMBA GECESİ OKUNACAKLAR

Selam ayetlerini okuyan bir daha seneye kadar inşaAllah
selamette olur.

*Lütfen Ayet'i Kerimeleri Kur'ân-ı Kerîmden okuyalım*

➖12 kere; Fatiha sûresi,
➖100 kere; {Bismillahirrahmanirrahim} بسم الله الرحمن الرحيم

➖100 kere; بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. {Bismillâhillezi lâ yedûrru measmihi şey'ün fil erdî velâ fissemai vehûvessemiûl alim}

➖100 kere; لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم {lâ havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim}

➖27 kere; Kadir sûresi,
Sonunda da şu salavat okunur;
➖" Allahümme salli ala Muhammed'in nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslima."
 

ş@mpiyon>>®

Yönetici🇹🇷👑☀️⭐🎀🏆🥇🥈🥇🥉🏅🥇🥉💎
Yetkili üye
1631121735940.png
Safer: Kamerî ayların ikincisidir. Osmân-lı’da resmî vesîkalar ile husûsî mektûblarda ve takvîmlerde “Saferü’l-hayr” sûretinde yazılır ve “sad” harfi rumûzuyla gösterilirdi. “el-Ukyânûsu’l-basît fî tercemeti’l-kâmûsi’l-muhît”te Safer için şu îzâhât vardır. “es-Safer: Fethateynle bir ‘illet (hastalık) adıdır ki insânın karnına ‘ârız olup insânın benzini kehrübâ (kehribâr) gibi sarartır.”
Bu ayda oruç ve namâz gibi nâfile ibâdetlerin yanısıra Safer ayına hâs duâ ve ibâdetler de yapılmalıdır. Bu günâhkâr kulların en büyük silâhı duâsıdır.
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Duâ ibâdetin iliği ve özüdür.” (Tirmizî)
“Allâh (c.c.)’un fazl-u kereminden isteyiniz; çünkü istenilmesinden hoşlanır.” (Tirmizî)
“Muhakkak ki Allâh (c.c.), ısrâr ile duâ eden kulunu sever.” buyurmuşlardır. (Taberânî)
SAFER AYINDA HER GÜN OKUNACAK DUÂِ

SAFER AYINDA HER GÜN


Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
“E‘ûzü bi’llâhi min şerri hâzâ’z-zamâni ve este‘îzu bihi min şürûri sâiri’z-zamâni ve e‘ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîranî mine’l-belâi fî hâzihi’s-seneti ve
kınâ min şerri mâ-kadayte fîhâ ve ekrimnâ fî’s-saferi yâ ekreme’l-ekramîn. Ezhir vahtim hâzihi’ş-şuhûra ‘aleyye bi’s-selâmeti ve’s-sa‘âdeti ve li-ehli beytî ve li-‘akribâî ve li-cemî‘i ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-salâtü ve’s-selâmu bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli’s-saferi vahtim lenâ bi’l-hayri ve’z-zafer.”

Türkçe Anlamı:
Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.
Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allâh’a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan Sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allâh’ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, âilemize, akrabamıza ve tüm ümmeti Muhammed (s.a.v.)’e bereket ve aydınlık kıl. Allâh’ım! Safer’in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini nasîb eyle.

SAFER AYINDA KILINACAK NAMÂZ
Safer ayının ilk ve son çarşamba gecesi gece yarısından sonra yeryüzüne nâzil olacak belâlardan bi-izni’llâhi te‘âlâ muhâfaza olmak için imsâkten evvel dört rek‘at nâfile namâzı kılıp Fâtiha’dan sonra zamm-ı sûre olarak, birinci rek‘atte 17 “İnnâ a‘taynâ”; ikinci rek‘atte 5 “İhlâs”; üçüncü rek‘atte 1 “kul e‘ûzu bi-rabbi’l-felak”; dördüncü rek‘atte 1 “kul e‘ûzu bi-rabbi’n-nâs” okuyup selâmdan sonra duâ edilecektir.
Kezâ, Safer ayının son çarşambasının ya gecesi veyâ gündüzü iki rek‘at namâz kılıp birinci ve ikinci rek‘atte Fâtiha’dan sonra 11’er “İhlâs” okunacaktır.
Namâzdan sonra 7 def‘a istiğfar edilecek ve el kaldırılıp 11 def‘a salât-ı münciye ve sonlarında inneke ‘alâ külli şey’in kadîr okunacaktır.
Allâhü Te‘âlâ’nın kendimizi, âile fertlerimizi mü’minleri; gökten inebilecek, yerden çıkabilecek belâlardan ve diğer bütün belâlardan muhâfaza buyurması için duâ edilecektir.
Not: İlk Çarşamba gecesi Salı’yı Çar-şamba’ya bağlayan gecedir. Salâtü’l Münciye duâsını kitabımızın 147. sahifesinde bulabilirsiniz.
SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜNDE OKUNACAK DUÂ.ِ

SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜNDE OKUNACAK DUÂ 1
SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜNDE OKUNACAK DUÂ 2


Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahim.
“Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resûlike ve ‘alâ âlihi ve bârik ve sellim. Allâhümme innî e’ûzü bike min şerri hâze’l yevmi ve min külli şirretin ve belâin ve beliyyetin-i’lletî fîhi ve yekûnü fi ‘ilmike yâ Dehru, yâ Deyhâru, yâ Keynânü, yâ Keynûnü, yâ Evvelü, yâ Ebedü, yâ Mübdiü, yâ Mu’îdü, yâ Ze’l-celâli ve ikrâm. Yâ Ze’l-arşi’l mecîdi ente tef’alü mâ türîdü. Allâhümma’hrüsnî bi-‘aynike’lletî lâ-tenâmü fi nefsî ve mâlî ve evlâdî ve dînî ve dünyâye’lleti’btelânî bisuhbetihim bi-hurmeti’l ebrâri ve’l- ahyâri bi- rahmetike yâ Azîzü, yâ Ğaffâru, yâ Kerîmü, yâ Settâru, bi-rahmetike yâ Erhame’r Râhimîn. Allâhümme şedîdü’l kuvâ yâ Şedîdü, yâ Azîzü, yâ Kerîmü, yâ Kebîru, yâ Müte’âlü! Zelleltü bi-‘ızzetike, cemî’ı halkike yâ Muhsinü, yâ Mücmilü, yâ Mütefaddılü, yâ Mün’ımü, yâ Mükrimü lâilâhe illâ ente. Allâhümme yâ Latîfü letafte bi-halki’s semâvâti ve’l-ardı ültuf binâ fi kadâike ve ‘âfinâ min belâike ve lâ- havle ve lâ- kuvvete illâ bike bi-rahmetike yâ Erhame’r Râhimin. Hasbüna’llâhü ve ni’mel vekil lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ bi’llâhi’l Aliyyi’l Azîm. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ve sellim.”

Türkçe Anlamı:
Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. “Ey Allâhım! Peygamberin, Resûlün ve kulun olan Muhammed’e ve âline salât, bereket ve selâm olsun. Ey Allâhım! İlm-i ezelînde kayıtlı olan ve içinde belâ bulunan bugünün şerrinden ve bütün kötülük ve musîbetlerden sana sığınırım. Ey Dehr, ey Deyhâr, ey Keynân, ey Keynûn, ey Evvel, ey Ebed, ey Mübdi’, ey Mu‘îd, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey Arş-i Mecîd’in Sâhibi Sen dilediğini gerçekleştirirsin. Ey Allâh’ım dînim, evlâdım, malım ve canım husûsunda uyumayan gözden, arkadaşlığı ile mübtelâ kıldığın dünyânın şerrinden mübârek ve hayırlı kimselerin hurmetine beni rahmetinle muhâfaza eyle, ey Azîz, ey Ğaffâr, ey Kerîm, ey Settâr merhametinle ey Merhametlilerin en Merhametlisi. Ey Allâhım! Kuvveti şiddetli olan ey Şedîd, ey Azîz, ey Kerîm, ey Kebîr, ey Müte‘âl! İzzetinle titredim. Ey bütün yarattıklarına İhsan eden, ey Mücmil, ey Mütefaddil, ey Mün‘im, ey Mükrim Senden başka İlâh yok. Ey Allâhım ey Latîf, yerleri ve gökleri yaratmakla ne büyük lütuf ettin. Bir şeye karar verdiğinde de bize güzellikte bulun, bize güzellikler ihsân et, belâlarından bizi kurtar. Senin iznin dışında hiçbir hâl ve kuvvet söz konusu olamaz. Rahmetinle muamele eyle ey Merhametlilerin en Merhametlisi. Allâh’ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz, O ne güzel Vekîl’dir. Aliyyü’l Azîm olan Allâh’ın izni dışında hiçbir hâl ve kuvvet yoktur. Ve Muhammed sallallâhü aleyhi veselleme, âline ve ashâbına salât eyle onları selâmette kıl. Âmîn.

SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜNDE OKUNACAK DUÂ (SELÂM ÂYETLERİ)ِ

SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜNDE OKUNACAK DUÂ (SELÂM ÂYETLERİ) 1
SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜNDE OKUNACAK DUÂ (SELÂM ÂYETLERİ) 2


E‘ûzu bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm.
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
“Selâmun ‘aleyküm ketebe rabbüküm ‘alâ nefsihi’r-rahmeh. (En‘âm, 54)
Selâmun ‘aleyküm bi-mâ sabertüm fe-ni‘me ‘ukbe’d-dâr. (Ra‘d, 24)
Selâmun ‘aleykümu’dhulû’l-cennete bi-mâ küntüm ta‘melûn. (Nahl, 32)
Ve selâmun ‘aleyhi yevme vulide ve yevme yemûtü ve yevme yub‘asü hayyân. (Meryem, 15)
Ve’s selâmu ‘aleyye yevme vulidtü ve yevme emûtü ve yevme üb‘asü hayyâ. (Meryem, 33)
Selâmun ‘aleyke se-estağfiru le-ke rabbî innehu kâne bî hafiyyân. (Meryem, 47)
Ve’s selâmu ‘alâ meni’ttebe‘a’l-hüdâ. (Tâ-hâ, 47)
Ve selâmun ‘alâ ‘ibâdihi’llezîne’stafâ. (Neml, 59)
Selâmun ‘aleyküm lâ-nebteği’l-câhilîn. (Kasas, 55)
Selâmun kavlen min rabbi’r-rahîm. (Yâsîn, 58)
Selâmun ‘alâ Nûhin fî’l-‘âlemîn. İnnâ ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehû min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 79)
Selâmun ‘alâ İbrâhîm. Ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehu min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 109-111)
Selâmun ‘alâ Mûsâ ve Hârûn. İnnâ ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehümâ min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 120)
Selâmun ‘alâ İlyâsîn. İnnâ ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehu min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 130)
Ve Selâmun ‘alâ’l-mürselîn. (Saffât, 181)
Selâmun ‘aleyküm tıbtüm fe’dhulûhâ hâlidîn. (Zümer, 73)
Selâmun hiye hattâ metla‘i’l-fecri. (Kadir, 5)
Allâhümme bârik fî şehri’s-saferi vahtim le-nâ bi’s-sa‘âdeti ve’z-zaferi.”

Türkçe Anlamı:
Kovulmuş şeytandan Allâh’a sığınırım. Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.
Selâm sizin üzerinize olsun. Cenâb-ı Hakk rahmeti kendisine farz kıldı.
Selâm sabretmeniz sebebi ile size olsun. Âhiret yurdu ne güzeldir.
Size selâm olsun. Yaptıklarınız sebebi ile cennete giriniz.
Selâm doğduğu, öldüğü ve dirildiği gün onun üzerine olsun.
Selâm doğduğum, öldüğüm ve diriltildiğim gün üzerime olsun.
Sana selâm olsun. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü O bana çok lütufkârdır.
Selâm hidâyete tâbi‘ olana.
Selâm seçkin kullarına.
Selâmet sizin üzerinize olsun. Bizden emin olun. Biz cahillerin ardına düşmeyiz. Rahman olan Rabbimden selâm olsun.
Bütün âlemler içinde Nuh’a selâm olsun. Biz ihsan sahibi kulları böyle mükafatlandırırız. Çünkü O bizim mü’min kullarımızdandı.
Selâm İbrâhîm’e olsun. Biz ihsan sahibi kulları böyle mükâfatlandırırız. Çünkü O mü’min kullarımızdandı.
Selâm Mûsâ ve Hârûn’a olsun. Biz ihsân sahibi kulları böyle mükâfatlandırırız. Çünkü ikisi de bizim mü’min kullarımızdandı.
Bizden selâm olsun İlyâs’a. Biz ihsân sahiblerini böyle mükâfatlandırırız. Çünkü O mü’min kullarımızdandı.
Selâm bütün peygamberlerimiz üzerine olsun.
Her türlü kederden selâmet sizin üzerinize olsun. Siz tertemizsiniz. Ebedî kalmak üzere cennete girin.
Fecir doğana değin selâmet olsun.
Allâh’ım! Safer ayını bizlere mübârek kıl. Mutluluk ve başarıyla bitmesini nasîb eyle.
 

ş@mpiyon>>®

Yönetici🇹🇷👑☀️⭐🎀🏆🥇🥈🥇🥉🏅🥇🥉💎
Yetkili üye
Safer: Kamerî ayların ikincisidir. Osmân-lı’da resmî vesîkalar ile husûsî mektûblarda ve takvîmlerde “Saferü’l-hayr” sûretinde yazılır ve “sad” harfi rumûzuyla gösterilirdi. “el-Ukyânûsu’l-basît fî tercemeti’l-kâmûsi’l-muhît”te Safer için şu îzâhât vardır. “es-Safer: Fethateynle bir ‘illet (hastalık) adıdır ki insânın karnına ‘ârız olup insânın benzini kehrübâ (kehribâr) gibi sarartır.”
Bu ayda oruç ve namâz gibi nâfile ibâdetlerin yanısıra Safer ayına hâs duâ ve ibâdetler de yapılmalıdır. Bu günâhkâr kulların en büyük silâhı duâsıdır.
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Duâ ibâdetin iliği ve özüdür.” (Tirmizî)
“Allâh (c.c.)’un fazl-u kereminden isteyiniz; çünkü istenilmesinden hoşlanır.” (Tirmizî)
“Muhakkak ki Allâh (c.c.), ısrâr ile duâ eden kulunu sever.” buyurmuşlardır. (Taberânî)
SAFER AYINDA HER GÜN OKUNACAK DUÂِ

SAFER AYINDA HER GÜN


Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
“E‘ûzü bi’llâhi min şerri hâzâ’z-zamâni ve este‘îzu bihi min şürûri sâiri’z-zamâni ve e‘ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîranî mine’l-belâi fî hâzihi’s-seneti ve
kınâ min şerri mâ-kadayte fîhâ ve ekrimnâ fî’s-saferi yâ ekreme’l-ekramîn. Ezhir vahtim hâzihi’ş-şuhûra ‘aleyye bi’s-selâmeti ve’s-sa‘âdeti ve li-ehli beytî ve li-‘akribâî ve li-cemî‘i ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-salâtü ve’s-selâmu bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli’s-saferi vahtim lenâ bi’l-hayri ve’z-zafer.”

Türkçe Anlamı:
Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.
Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allâh’a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan Sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allâh’ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, âilemize, akrabamıza ve tüm ümmeti Muhammed (s.a.v.)’e bereket ve aydınlık kıl. Allâh’ım! Safer’in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini nasîb eyle.

SAFER AYINDA KILINACAK NAMÂZ
Safer ayının ilk ve son çarşamba gecesi gece yarısından sonra yeryüzüne nâzil olacak belâlardan bi-izni’llâhi te‘âlâ muhâfaza olmak için imsâkten evvel dört rek‘at nâfile namâzı kılıp Fâtiha’dan sonra zamm-ı sûre olarak, birinci rek‘atte 17 “İnnâ a‘taynâ”; ikinci rek‘atte 5 “İhlâs”; üçüncü rek‘atte 1 “kul e‘ûzu bi-rabbi’l-felak”; dördüncü rek‘atte 1 “kul e‘ûzu bi-rabbi’n-nâs” okuyup selâmdan sonra duâ edilecektir.
Kezâ, Safer ayının son çarşambasının ya gecesi veyâ gündüzü iki rek‘at namâz kılıp birinci ve ikinci rek‘atte Fâtiha’dan sonra 11’er “İhlâs” okunacaktır.
Namâzdan sonra 7 def‘a istiğfar edilecek ve el kaldırılıp 11 def‘a salât-ı münciye ve sonlarında inneke ‘alâ külli şey’in kadîr okunacaktır.
Allâhü Te‘âlâ’nın kendimizi, âile fertlerimizi mü’minleri; gökten inebilecek, yerden çıkabilecek belâlardan ve diğer bütün belâlardan muhâfaza buyurması için duâ edilecektir.
Not: İlk Çarşamba gecesi Salı’yı Çar-şamba’ya bağlayan gecedir. Salâtü’l Münciye duâsını kitabımızın 147. sahifesinde bulabilirsiniz.
SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜNDE OKUNACAK DUÂ.ِ

SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜNDE OKUNACAK DUÂ 1
SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜNDE OKUNACAK DUÂ 2


Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahim.
“Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resûlike ve ‘alâ âlihi ve bârik ve sellim. Allâhümme innî e’ûzü bike min şerri hâze’l yevmi ve min külli şirretin ve belâin ve beliyyetin-i’lletî fîhi ve yekûnü fi ‘ilmike yâ Dehru, yâ Deyhâru, yâ Keynânü, yâ Keynûnü, yâ Evvelü, yâ Ebedü, yâ Mübdiü, yâ Mu’îdü, yâ Ze’l-celâli ve ikrâm. Yâ Ze’l-arşi’l mecîdi ente tef’alü mâ türîdü. Allâhümma’hrüsnî bi-‘aynike’lletî lâ-tenâmü fi nefsî ve mâlî ve evlâdî ve dînî ve dünyâye’lleti’btelânî bisuhbetihim bi-hurmeti’l ebrâri ve’l- ahyâri bi- rahmetike yâ Azîzü, yâ Ğaffâru, yâ Kerîmü, yâ Settâru, bi-rahmetike yâ Erhame’r Râhimîn. Allâhümme şedîdü’l kuvâ yâ Şedîdü, yâ Azîzü, yâ Kerîmü, yâ Kebîru, yâ Müte’âlü! Zelleltü bi-‘ızzetike, cemî’ı halkike yâ Muhsinü, yâ Mücmilü, yâ Mütefaddılü, yâ Mün’ımü, yâ Mükrimü lâilâhe illâ ente. Allâhümme yâ Latîfü letafte bi-halki’s semâvâti ve’l-ardı ültuf binâ fi kadâike ve ‘âfinâ min belâike ve lâ- havle ve lâ- kuvvete illâ bike bi-rahmetike yâ Erhame’r Râhimin. Hasbüna’llâhü ve ni’mel vekil lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ bi’llâhi’l Aliyyi’l Azîm. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ve sellim.”

Türkçe Anlamı:
Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. “Ey Allâhım! Peygamberin, Resûlün ve kulun olan Muhammed’e ve âline salât, bereket ve selâm olsun. Ey Allâhım! İlm-i ezelînde kayıtlı olan ve içinde belâ bulunan bugünün şerrinden ve bütün kötülük ve musîbetlerden sana sığınırım. Ey Dehr, ey Deyhâr, ey Keynân, ey Keynûn, ey Evvel, ey Ebed, ey Mübdi’, ey Mu‘îd, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey Arş-i Mecîd’in Sâhibi Sen dilediğini gerçekleştirirsin. Ey Allâh’ım dînim, evlâdım, malım ve canım husûsunda uyumayan gözden, arkadaşlığı ile mübtelâ kıldığın dünyânın şerrinden mübârek ve hayırlı kimselerin hurmetine beni rahmetinle muhâfaza eyle, ey Azîz, ey Ğaffâr, ey Kerîm, ey Settâr merhametinle ey Merhametlilerin en Merhametlisi. Ey Allâhım! Kuvveti şiddetli olan ey Şedîd, ey Azîz, ey Kerîm, ey Kebîr, ey Müte‘âl! İzzetinle titredim. Ey bütün yarattıklarına İhsan eden, ey Mücmil, ey Mütefaddil, ey Mün‘im, ey Mükrim Senden başka İlâh yok. Ey Allâhım ey Latîf, yerleri ve gökleri yaratmakla ne büyük lütuf ettin. Bir şeye karar verdiğinde de bize güzellikte bulun, bize güzellikler ihsân et, belâlarından bizi kurtar. Senin iznin dışında hiçbir hâl ve kuvvet söz konusu olamaz. Rahmetinle muamele eyle ey Merhametlilerin en Merhametlisi. Allâh’ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz, O ne güzel Vekîl’dir. Aliyyü’l Azîm olan Allâh’ın izni dışında hiçbir hâl ve kuvvet yoktur. Ve Muhammed sallallâhü aleyhi veselleme, âline ve ashâbına salât eyle onları selâmette kıl. Âmîn.

SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜNDE OKUNACAK DUÂ (SELÂM ÂYETLERİ)ِ

SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜNDE OKUNACAK DUÂ (SELÂM ÂYETLERİ) 1
SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜNDE OKUNACAK DUÂ (SELÂM ÂYETLERİ) 2


E‘ûzu bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm.
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
“Selâmun ‘aleyküm ketebe rabbüküm ‘alâ nefsihi’r-rahmeh. (En‘âm, 54)
Selâmun ‘aleyküm bi-mâ sabertüm fe-ni‘me ‘ukbe’d-dâr. (Ra‘d, 24)
Selâmun ‘aleykümu’dhulû’l-cennete bi-mâ küntüm ta‘melûn. (Nahl, 32)
Ve selâmun ‘aleyhi yevme vulide ve yevme yemûtü ve yevme yub‘asü hayyân. (Meryem, 15)
Ve’s selâmu ‘aleyye yevme vulidtü ve yevme emûtü ve yevme üb‘asü hayyâ. (Meryem, 33)
Selâmun ‘aleyke se-estağfiru le-ke rabbî innehu kâne bî hafiyyân. (Meryem, 47)
Ve’s selâmu ‘alâ meni’ttebe‘a’l-hüdâ. (Tâ-hâ, 47)
Ve selâmun ‘alâ ‘ibâdihi’llezîne’stafâ. (Neml, 59)
Selâmun ‘aleyküm lâ-nebteği’l-câhilîn. (Kasas, 55)
Selâmun kavlen min rabbi’r-rahîm. (Yâsîn, 58)
Selâmun ‘alâ Nûhin fî’l-‘âlemîn. İnnâ ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehû min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 79)
Selâmun ‘alâ İbrâhîm. Ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehu min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 109-111)
Selâmun ‘alâ Mûsâ ve Hârûn. İnnâ ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehümâ min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 120)
Selâmun ‘alâ İlyâsîn. İnnâ ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehu min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 130)
Ve Selâmun ‘alâ’l-mürselîn. (Saffât, 181)
Selâmun ‘aleyküm tıbtüm fe’dhulûhâ hâlidîn. (Zümer, 73)
Selâmun hiye hattâ metla‘i’l-fecri. (Kadir, 5)
Allâhümme bârik fî şehri’s-saferi vahtim le-nâ bi’s-sa‘âdeti ve’z-zaferi.”

Türkçe Anlamı:
Kovulmuş şeytandan Allâh’a sığınırım. Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.
Selâm sizin üzerinize olsun. Cenâb-ı Hakk rahmeti kendisine farz kıldı.
Selâm sabretmeniz sebebi ile size olsun. Âhiret yurdu ne güzeldir.
Size selâm olsun. Yaptıklarınız sebebi ile cennete giriniz.
Selâm doğduğu, öldüğü ve dirildiği gün onun üzerine olsun.
Selâm doğduğum, öldüğüm ve diriltildiğim gün üzerime olsun.
Sana selâm olsun. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü O bana çok lütufkârdır.
Selâm hidâyete tâbi‘ olana.
Selâm seçkin kullarına.
Selâmet sizin üzerinize olsun. Bizden emin olun. Biz cahillerin ardına düşmeyiz. Rahman olan Rabbimden selâm olsun.
Bütün âlemler içinde Nuh’a selâm olsun. Biz ihsan sahibi kulları böyle mükafatlandırırız. Çünkü O bizim mü’min kullarımızdandı.
Selâm İbrâhîm’e olsun. Biz ihsan sahibi kulları böyle mükâfatlandırırız. Çünkü O mü’min kullarımızdandı.
Selâm Mûsâ ve Hârûn’a olsun. Biz ihsân sahibi kulları böyle mükâfatlandırırız. Çünkü ikisi de bizim mü’min kullarımızdandı.
Bizden selâm olsun İlyâs’a. Biz ihsân sahiblerini böyle mükâfatlandırırız. Çünkü O mü’min kullarımızdandı.
Selâm bütün peygamberlerimiz üzerine olsun.
Her türlü kederden selâmet sizin üzerinize olsun. Siz tertemizsiniz. Ebedî kalmak üzere cennete girin.
Fecir doğana değin selâmet olsun.
Allâh’ım! Safer ayını bizlere mübârek kıl. Mutluluk ve başarıyla bitmesini nasîb eyle.

YAPILACAK İBADETLER NELER?
Safer ayına özel bir dua ya da ibadet bulunmuyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in, yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilir. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan muhafaza olunmak adına günahlara tevbe edilmeli, çok fazla istiğfar edilmeli, kaza namazı kılmalıdır. Bunların dışında sadaka vermek ve salavatlar getirmek önemlidir.

safer-ayi-ne-zaman-bitecek-diyanet-safer-ayinin-son-carsambasi-icin-tarih-verdii.jpeg


Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: ‘Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır.’ (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)


OKUNACAK DUALAR
Safer ayının son çarşamba gecesi akşam namazından sonra 1 senelik belalardan korunmak için okunacak dualar ve adetleri sırasıyla şu şekildedir:

12 KERE : FATİHA SURESİ
- Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillâhi rabbil'alemin Errahmânir'rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în İhdinessirâtal mustakîm Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn (Âmin)

100 KERE : Lâ havle velâ guvvete illabillahil aliyyil azîm.

100 KERE : Bismillahillezi lêyedurru measmihi şeyün filardi velâfissemâi vehüvessemîul alim.


100 KERE : Bismillahirrahmanirrahim

27 KERE : KADİR (KADR) SURESİ
- Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ enzelnâhü fî leyletil gadr. Vemâ edrâkemâ leyletül gadr.Leyletül gadri hayrummin elfişehr. Tenezzelül melâiketü verruhu fihâ biizni rabbihimmin külliemr. Selamun hiye hatte metleîl fecr.

100 KERE : Sûbbûhun gûddüsün

100 KERE : Ya Hâlıg (H harfi noktasız H değildir. Üzerinde nokta vardır. Yani H harfini gırtlaktan çıkartmak gerekiyor!)

EN SONUNDA İSE ŞU SALEVAT-I ŞERİFE OKUNUR : Allahümme Salli Alâ Seyyidina Muhammedinnebiyyilümmiyyi veale âlihi vesahbihi vesellim teslimê.
 

ş@mpiyon>>®

Yönetici🇹🇷👑☀️⭐🎀🏆🥇🥈🥇🥉🏅🥇🥉💎
Yetkili üye
Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Yağan Belâlardan Bir Sene Boyunca Korunmak İçin Okunacaklar

Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi akşam namazından sonra bir senelik belâlardan korunmak için okunacak duâlar:
a) 12 kere el-Fâtiha Sûre-i Celîlesi, ilk başta Eûzü, her birinin başında besmele ile okunur.
b) 100 kere:

«بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ


“O Rahmân ve O Rahîm olan Allâh’ın ismiyle.”
c) 100 kere:

«بِسْمِ اللّٰهِ الَّذ۪ي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّم۪يعُ الْعَل۪يمُ


“O Allâh’ın ismiyle (akşamladım) ki, O’nun ismiyle birlikte (olana) ne yerde, ne de gökte hiçbir şey zarar veremez. O hakkıyla işiten, çok iyi bilendir.”
d) 100 kere:

«لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظ۪يمِ


“Günahlardan dönüş ve ibâdete kuvvet ancak Yüce ve Ulu olan Allâh-u Te‘âlâ’nın yardımıyladır.”
e) 27 kere Kadr (İnnâ Enzelnâ) Sûresi:

﴿ اِنَّٓا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِۚ + وَمَٓا اَدْرٰيكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِۜ + لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍۜ +تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍۙۛ + سَلَامٌ۠ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ


“O Rahmân ve O Rahîm olan Allâh’ın ismiyle! Muhakkak Biz onu (o ebedî mucize olan Kur’ân-ı Kerîm’i) Kadir Gecesi’nde (Levh-i Mahfûz’dan, birinci kat semaya) topluca indirdik. Kadir Gecesi’nin ne (kadar büyük bir gece) olduğunu sana bildirmiş olan şey de nedir?
(Kimse bilemez ki bildirsin! İşte şimdi Ben sana bildiriyorum ki;) Kadir Gecesi (içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan) bin aydan daha hayırlıdır. Melekler de, Rûh (diye adlandırılan Cebrâîl (Aleyhisselâm)) da (o geceden bir dahaki seneye kadar takdîr edilmiş olan) her önemli işten dolayı Rablerinin izniyle onda iner de iner. (Başka zamanlarda Allâh-u Te‘âlâ hem belâ hem de selâmet takdîr ederken,) o (geceki takdirler), fecir doğuncaya kadar ancak bir selâmettir.” (el-Kadr Sûresi:1-5)


f) 100 kere:

«يَا خَالِقُ


g) 100 kere:

«سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ


h) Sonunda şu salevât-ı şerîfe okunur:

«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْل۪يمًا


“Ey Allâh! Nebiy-yi Ümmî olan Efendimiz Muhammed’e, âline (Ehl-i Beyti’ne) ve sahâbesine çokça salât et ve çokça selâm et.” (Mâü’l-‘Ayneyn, Na‘tü’l-bidâyât, sh:168)
 

ş@mpiyon>>®

Yönetici🇹🇷👑☀️⭐🎀🏆🥇🥈🥇🥉🏅🥇🥉💎
Yetkili üye
SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GECESİ
BİR KABA YAZILIP SUYU İÇİLECEK SELÂM ÂYETLERİ


“Bir Senelik Belâ ve Uğursuzluklardan Kurtulmak İçin Safer Ayında Okunacak Duâlar ve Çarşamba Gününün Uğursuzluk Özelliği” kitabımızda zikredilen birçok mâlûmattan anlaşıldığı üzere; her ayın çarşambaları, özellikle de son çarşambası birtakım sıkıntılara mahal olabilir.
Nitekim İsmâ‘îl Hakki el-Bursevî (Kuddise Sirruhû)nun beyânı vechile; Âd kavminin kısır rüzgârla azâba uğratılması safer ayının son çarşambasının sabahı başlamış ve diğer çarşamba güneş batana kadar devâm ederek sekiz gün sürmüştür. O sene bu günler “Kocakarı soğukları” diye anılan günlere denk gelmiştir.
O günlere “Kocakarı soğukları” denilmesi ise Âd Kavmi’nden bir kocakarı o yedi gün zarfında yer altındaki bir odada saklanıp, sekizinci gün rüzgâr onu saklandığı yerden çekip-çıkartarak helâk ettiği içindir.” (İsmâ‘îl Hakkî el-Bursevî, Rûhu’l-beyân, 10/101; Ebu’l-Yusr ‘Âbidîn, Tenbîhu’l-kulûbi’n-nâ‘ime ‘ale’l-evrâdi’d-dâime, sh:71-72)
Ancak İbrâhîm ibni Muhammed el-Ensârî el-Mâlikî (Rahimehullâh) günlerin ve gecelerin fazîletleri ile ilgili olan pek kıymetli eserinde; yine böylece Şam diyârının müftüsü ve İbni Âbidîn (Rahimehullâh)ın torunu Şeyh Muhammed Ebu’l-Yüsr Âbidîn Hazretleri bir takım evrâd ve ezkârı cemettiği eserinde; Abdülhâdî Harse “el-Edviyetü’l-ilâhiyye” isimli eserinde, ayrıca Alîٰ Haydar Efendi (Kuddise Sirruhû)nun en çok sevdiği şeyh olan Mahmud Sâmi Ramazanoğlu (Kuddise Sirruhû) zikirlerle ilgili yazdığı bir eserinde şu beyanda bulunmuşlardır:
“Allâh-u Te‘âlâ’nın saferin son çarşambasında yaratacağı şerlerden korunmak için yapılacak ameller hakkında Allâme Şeyh Muhammed ibni Abdi’l-Hayy ed-Dâvûdî (Kuddise Sirruhû), kendi şeyhi Şeyh İlyas (Rahimehullâh)tan, o da Şâfi‘î mezhebinde ictihâd derecesine ulaşmış olan şeyhi İbrâhîm el-Kûrânî Hazretleri’nden, o da Şeyh Ferîdüddîn Genc-i Şeker en-Nakşibendî (Kuddise Sirruhû)dan naklen şöyle demiştir:
‘Her sene Levh-i Mahfuz’dan semâ-i dünyâya (dünyâ semâsına) üç yüz yirmi bin belâ iner ki bunlar, Safer’in son çarşamba gecesinde ve gününde nâzil olurlar, bu yüzden o gün sene günleri içerisinde en zor gün olur. İşte o gece (veyâ ertesi gün) yedi selâm âyetini (üzerinde yazı bulunmayan beyaz bir sayfa ya da porselen) bir kaba yazıp suyunu içen kimseye Allâh-u Te‘âlâ’nın izniyle o seneki belâlardan hiçbir şey isâbet etmez.’
Geçmiş büyükler o gece akşamla yatsı arası câmide toplanıp yedi peygambere selâm ihtivâ eden âyet-i kerîmeleri bir kâtibe yazdırarak kaplar içine koyar ve suyundan içerlerdi. Daha sonra da evlere hediye olarak gönderirlerdi.”
(Burada şunu ifâde edelim ki; bu yazının safran ve gül suyundan elde edilen yâhut herhangi bir temiz mürekkeple yazılması gerekir, zîrâ günümüzün mürekkepleri sağlığa zararlı olabilir.)
(İbrâhîm el-Ensârî, Rave’z-zam’ân fî fedâili’l-eşhuri ve’l-eyyâm, sh:4; Muhammed Ebu’l-Yüsr ‘Âbidîn, Tenbîhü’l-kulûbi’n-nâ‘ime ‘ale’l-evrâdi’d-dâime, sh:71-72; Muhammed ibnü Hatîriddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:52; ‘Abdülhâdi Harse, el-Edviyetü’l-ilâhiyye, sh:48; Mahmûd Sâmî, el-Ed‘iye ve’l-ezkâr, sh:123-127)

O âyet-i kerîmeler de şunlardır:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ، ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَح۪يمٍ ﴾، ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُوَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۟ ﴾، ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ اَمُوتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ﴾، ﴿ سَلَامٌ عَلٰى نُوحٍفِي الْعَالَم۪ينَ + اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِن۪ينَ ﴾، ﴿ سَلَامٌ عَلٰٓى اِبْرٰه۪يمَ + كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِن۪ينَ﴾، ﴿ سَلَامٌ عَلٰى مُوسٰى وَهٰرُونَ + اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِن۪ينَ ﴾، ﴿ سَلَامٌ عَلٰٓى اِلْ‌يَاس۪ينَ + اِنَّاكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِن۪ينَ ﴾، ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَل۪ينَۚ ﴾، ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِد۪ينَ ﴾، ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِۜ ﴾، ﴿ سَلَامٌ۠ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

(Yâsîn Sûresi:58; Meryem Sûresi:15, 33; es-Sâffât Sûresi:79-80, 109-110, 120-121, 130-131, 181; ez-Zümer Sûresi:73’den; el-Kadr Sûresi:5)
Bu suyu içtikten sonra şu duânın okunması da fazîletlidir:

«اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنَا مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَهُجُومِ الْوَبَاءِ،وَمَوْتِ الْفُجْأَةِ وَمِنْ زَوَالِ الْبَرَكَةِ وَالنِّعْمَةِ، وَمِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْبِرْسَامِ وَالْحُمّٰى والشَّق۪يقَةِ، وَمِنْجَم۪يعِ الْأَمْرَاضِ وَالْأَسْقَامِ بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ! بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَالرَّاحِم۪ينَ! وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ تَسْل۪يمًااٰم۪ينَ!


“Ey Allâh! Zora düşüren belâdan, bedbahtlığın bana ulaşmasından, kötü kazâ (yazı)dan ve düşmanlarımın sevinmesinden, (tevbe ve istiğfâr etmeye fırsat vermeyen) âni ölümden, bereket ve nîmetin yok olmasından, baras (alaca), cüzam, zâtüre, hummâ (ateşli sıtma) ve çiçek hastalığından, bütün hastalıklardan ve marazlardan fazlın ve ihsânınla Sen bizi koru. Ey celâl ve ikrâm sâhibi!
Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle (duâmı kabûl eyle)! Allâh-u Te‘âlâ, Efendimiz Muhammed’e ve Ehl-i Beyti’ne salât ve tam bir selâm ile selâm eylesin.” Âmîn! (Ebu’l-Yusr ‘Âbidîn,
 

Çevrimiçi yöneticiler

 • macmac
  Co ADMİN🇹🇷👑☀️⭐🎀🏆🥇🥈🥉
 • mustard@s
  ATMaster🇹🇷☀️⭐🎀🏆
 • GioppyGio
  CoADMİN🇮🇹👑☀️⭐️🏆🥇🥈🥉🥇🥈🥉

Sohbet kullanıcıları

Çevrimiçi istatistikler

Çevrimiçi üyeler
23
Çevrimiçi ziyaretçiler
143
Toplam ziyaretçiler
166

Forum istatistikleri

Konular
20,268
Mesajlar
236,997
Üyeler
11,542
Son üye
gomadish

🔰 Gün içi aktif kullanıcılar [*.24Saat] 🔰

 1. 15 Ekim 2021, 7:42 PM

  SkyBox_s@t.

 2. 15 Ekim 2021, 7:24 PM

  Networkmaster

 3. 15 Ekim 2021, 7:13 PM

  tomkeys

 4. 15 Ekim 2021, 7:13 PM

  Birali

 5. 15 Ekim 2021, 7:15 PM

  Esref

 6. 15 Ekim 2021, 7:37 PM

  cvduet

 7. 15 Ekim 2021, 7:24 PM

  resat

 8. 15 Ekim 2021, 7:59 PM

  Kartal99

 9. 15 Ekim 2021, 7:16 PM

  papo1

 10. 15 Ekim 2021, 7:27 PM

  Memo631993

 11. 15 Ekim 2021, 7:08 PM

  albundy

 12. 15 Ekim 2021, 7:58 PM

  lovercan1

 13. 15 Ekim 2021, 7:42 PM

  sugarbaro

 14. 15 Ekim 2021, 7:07 PM

  lineker

 15. 15 Ekim 2021, 7:07 PM

  antspider

 16. 15 Ekim 2021, 7:06 PM

  bakkalhasan68

 17. 15 Ekim 2021, 7:05 PM

  nihathat

 18. 15 Ekim 2021, 7:05 PM

  zorbba

 19. 15 Ekim 2021, 7:46 PM

  biyox

 20. 15 Ekim 2021, 7:05 PM

  kioxia

 21. 15 Ekim 2021, 7:04 PM

  asderfor

 22. 15 Ekim 2021, 7:03 PM

  kap1976@

 23. 15 Ekim 2021, 7:03 PM

  gwadsky

 24. 15 Ekim 2021, 7:02 PM

  serome

 25. 15 Ekim 2021, 7:02 PM

  Resultürk

 26. 15 Ekim 2021, 7:02 PM

  pawe.ziemba

 27. 15 Ekim 2021, 7:01 PM

  selami05

 28. 15 Ekim 2021, 7:00 PM

  yuvaci

 29. 15 Ekim 2021, 6:59 PM

  camarad

 30. 15 Ekim 2021, 6:58 PM

  tufan2010

 31. 15 Ekim 2021, 6:57 PM

  stefandanis

 32. 15 Ekim 2021, 6:55 PM

  Zayko Usta

 33. 15 Ekim 2021, 6:54 PM

  MAMO

 34. 15 Ekim 2021, 6:54 PM

  yetkinst

 35. 15 Ekim 2021, 6:54 PM

  x7even123

 36. 15 Ekim 2021, 6:54 PM

  renburg

 37. 15 Ekim 2021, 6:53 PM

  bordello18

 38. 15 Ekim 2021, 6:52 PM

  yaya

 39. 15 Ekim 2021, 6:51 PM

  lukovcan

 40. 15 Ekim 2021, 6:49 PM

  sendeross

 41. 15 Ekim 2021, 7:57 PM

  lolloof

 42. 15 Ekim 2021, 6:45 PM

  leotrim433

 43. 15 Ekim 2021, 6:44 PM

  pasto22

 44. 15 Ekim 2021, 6:44 PM

  tonymax

 45. 15 Ekim 2021, 7:43 PM

  ali.dvlc

 46. 15 Ekim 2021, 6:43 PM

  LUISA

 47. 15 Ekim 2021, 6:42 PM

  urgancı

 48. 15 Ekim 2021, 6:42 PM

  haki

 49. 15 Ekim 2021, 6:41 PM

  prometheus

 50. 15 Ekim 2021, 6:41 PM

  lazcengiz

 51. 15 Ekim 2021, 6:41 PM

  keycatcher

 52. 15 Ekim 2021, 6:38 PM

  efsanevi58

 53. 15 Ekim 2021, 7:15 PM

  prince07

 54. 15 Ekim 2021, 6:36 PM

  ilija

 55. 15 Ekim 2021, 6:35 PM

  sagopa59

 56. 15 Ekim 2021, 6:35 PM

  Leonard2050

 57. 15 Ekim 2021, 6:35 PM

  stluydu

 58. 15 Ekim 2021, 6:34 PM

  uvarol

 59. 15 Ekim 2021, 6:33 PM

  mathallica

 60. 15 Ekim 2021, 6:32 PM

  sahin_42

En çok sohbet edenler

Top