Welcome to Uydu Max Sat

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Yeni mesajlar Yeni konular En çok tepki En çok görüntülenen En çok mesaj


  Kullanıcı
  Mesajı

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

║🔴[₪⭐️]İSLAMİYET║⭐️🔴║ ║🔴⇨Muharrem // [*.01] // Ayı ibadet ve zikirleri ║⇦❇️🔴║

ş@mpiyon>>®

║Yönetici_Admin║🇹🇷║👑🏆🌟🌟🌟🌟🌟💎💎🎀🇹🇷║
Yetkili üye
║Süper_ADMIN║👑║
Katılım
27 Ağustos 2018
Mesajlar
22,044
Reaction score
36,912
Puanlar
113
Konum
║🇹🇷║Bursa║
Muharrem Ayında Yapılması Gereken İbadetler

Muharremin birinci gecesi şu şekilde niyet ederek bir Tesbih Namazı kılınır:
"Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-! ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur."
Tesbih namazında şunlar okunur:
1. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî,
2. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene'r-Rasûlü... (Sûre-i Âl-i İmrân'ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)
3. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî...
4. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 ihlâs-ı Şerîf.
Namazdan sonra istiğfâr edilir, salavât-ı şerife getirilir ve arkasından duâ yapılır. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)


Muharremin birinci gününde, her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlâs-ı Şerif okuyanları, Cenâb-ı Hakk lütfuyla ve keremiyle huzûruna bu âlemden kul borcu ile götürmeyecektir. Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak ve 10. gün âşûra pişirmek faziletli ibâdetlerdendir. Bunu yerine getirenlerin, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.anhüma) Efendilerimizle cennete girecekleri ümit edilir. Bu on günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10. günleri oruç tutmalıdırlar. Resûlüllah Efendimiz (s.a.v.) 9. günü seferde bulunduğundan yalnız 10. günü oruç tutmuşlar ve "Sağ olursak gelecek sene 9. günü de tutarız" buyurmuşlardır.
Bu ay içinde; perşembe, cuma, cumartesi günleri peş peşe oruç tutulursa 900 senelik nâfile oruç sevâbı verilir.

MUHARREMİN BİRİ İLE ONU ARASINDA KILINACAK NAMAZ
Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rek'atte bir selâm vererek 6 rek'at namaz kılınır. Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınabileceği gibi, bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir. Namaza şöyle niyet edilir: "Niyet eyledim yâ Rabbi, senin rızâ-i şerifin için namaza. Herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veyâ herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise, bu hakkın ödenmesi için, Allâhü Ekber..."
1. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî, 11 İhlâs-ı Şerîf.
2. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf.
3. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 El-hâkümü't-tekâsür, 11 İhlâs-ı Şerîf.
4. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf.
5. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 3 Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn, 11 ihlâs-ı Şerîf.
6. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namazdan sonra duâ edilir. (Fazilet Neşriyat, Duâ ve İbâdetler)


Muharrem ayının ilk günü aşağıdaki duayı 3 defa okuyanın, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belalardan emin olacağı, Aşûre Günü [Muharremin onuncu günü] 3 defa okuyanın ise, ölümden de emin olacağı; çünkü o sene öleceği takdir edilmiş olana, bu duayı okumak nasip olmayacağı bildirilmiştir.

Duanın Latin harfleriyle yazılışı şöyledir:

(Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vassalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme entel-ebediyyü’l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân, el-mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün. Es’elüke fîhe’l-ısmete mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihinnefsil-emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.)

065.jpg
Muharrem Ayının Diğer Günleri İçin Adab ve Vazifeler
Bu ayın her gününde mümkünse Kur'an-ı Azimüşşanın 11. sure-i celilesi olan Hud suresi okunmalı ve sevabı da başta Fahr-i Kainat Aleyhi Ekmelüt Tahiyyat Efendimizin ervahı kudsiyelerine ve İmam-ı Hasan ve Hüseyin (ra) ve onunla birlikte şehit düşen
şüheda ve isimleri zikredilen zevatı aliyelerin ve bildiğimiz veliyullah hazeratının ervahı kudsiyelerine bağışlanmalıdır.
Zeynel Abidin (ks), Mehmet Necati (ks), Ahmet Hamdullah (ks) hazretlerinin bu ayın birinden onuncu gününe kadar her gün on rekat şükür namazının kılınmasını ve bunun yüz rekata ikmal edilmesini tavsiye ettikleri söylenmektedir.

Muharrem Ayının 9,10 ve 11. Günleri İçin Adab ve Vazifeler
Muharrem ayının 9,10 ve 11. günlerini oruç tutmak suretiyle ihya etmek sünneti seniyyedendir.
Öteden beri yapılagelmekte olan bir adet olarak bugünlerde ve bilhassa 10. günü aşure kaynatıp yedi komşuya ikram edilir. Muharremül Haramın onuncu gününde yapılan hayır ve hasenata Cenab-ı Hakk (cc) yedi yüz sevap ihsan eder.

Muharrem Ayının 14 ncü Gecesi Hakkında Bir Menâkıb

Muharrem ayının ondördüncü gecesi, Şahı Nakşıbend Hz. nin mevlid (doğum) gecesidir. Bu gecenin ihyası da, bu sebepten bir değer ve mânâ taşır. Piri azam ve üstadı Ekrem Mevlâna Şahı Nakşibend Bahaddin k.s. hz. nin ve-lâdetine tekabül eden Muharremül haramın onüçünü ondördüne bağlayan bu gece hakkındaki âdâba geçmeden, kısa bir menkıbesini nakletmek isteriz.

Cenâb-ı Hakk, Muharremül Haram'ın on günü içinde yedibin enbiya ve mürselini kiram hazeratına ayrı ayrı in'am ve ataya ile ikrâm ve taltif buyurdu. Resulü Ekrem s.a.v. Efendimizi bu on gün zarfında iptilâ ve müsibet ile iğzaz ve ikrâm etti. Cenâb-ı Peygamber s.a.v. Efendimizin gözbebeği, seyyidi şüheda vel mazlumin Hz. Hüseyin r.a., Muharremül Haram'ın bu onuncu günü şehiden ve mazlumen vefat etti. Cenâb-ı Hakk'ın c.c. kullarına olan izaz ve ikramında iki kısım vardır. Birincisi, ataya, in'am ve ikrâm iledir. İkincisi, müsibet ve belâ iledir. Müsibet ile izaz ve ikrâmın değeri, Allah katında daha yüce olduğundan Resulü Ekrem'i (s.a.v.) iptilâ ve müsibet ile izaz etmiştir.

Hz. Hüseyin r.a. iki yaşında iken bir gün sevgili dedesi Resulü Ekremin (s.a.v.) kucağında oturmakta iken Cebrâil aleyhisselâm gelerek şöyle buyurdu:
- "Torununuz Hüseyin'in neslinden kıyamete kadar 53 bin zat gelecektir.
Her biri, ümmetimizin azaba düçar olacaklarından yetmiş bin kimsenin azat
olmasına sebep olacaktır" dedi ve Resulü Ekrem'in (s.a.v.) yüzünde hasıl olan
beşareti görerek mesrur oldu.

O gece Cibrili Emin a.s. yine nâzil oldu ve Cenâb-ı Hakk'ın c.c. selâmını verdikten sonra:
- "Ya Muhammed! Bu senin torunun, bir gün Kerbelâ mevkiinde zalimler tarafından şehid edilecektir," deyip bir avuç toprak verdi ve şöyle devâm etti:
- "Bu toprak, Kerbelânın toprağıdır. Torununuz Hüseyin'in yüzyirmidörtbin enbiya ve mürselin hazeratına nâzil olan müsibetlere mazhar olacağı mevkiin toprağıdır."

Bunun üzerine Resulü Ekrem s.a.v, son derece mahzun ve mükedder oldu ve mübarek göz yaşları Hz. Hüseyin'in yüzüne döküldü. Resulü Ekrem'in hüzün ve kederinden akan gözyaşı, Hz. Hüseyin'in yüzünü ıslatınca, Hüseyin r.a. iki yaşında olduğu halde:
- "Ya Ceddi! Benim için mi ağlıyorsun?" dedi. Resulü Ekrem s.a.v.:
- "Ya Kurreti ayni! Senin için ağlıyorum. Mukadderatı ezeliyeyi ilâhiyenin iktizası olarak Cibri'lin bana söylediği sûrette şehit olacak olursan, senden sonra Cenâb-ı Hakk'ın c.c. vaad ve tebşir buyurduğu, onbinlerce ümmete şe-faatçi olacak evlâtların artık dünyaya gelmeyecek ve bu husustaki İrade-i Subhaniye tahvil ve tağyir olmuştur, diye ağlıyorum. Bir cihetten de yüzyirmidört bin enbiya ve mürselini izama nâzil olan müsibet ve belâ, defaten üzerine nail olunca, Cenâb-ı Hakk'ın c.c. rızasına muvafık sûrette makamı Hayır ve Rızada durabilir misin? diye endişe ediyorum..." buyurdu.

Cibril a.s., Cenâb-ı Resulu Ekrem s.a.v. Efendimizin hüznünü görünce teselli etmeye başladı. Tebşirat ve tesellilerden bir sonuç alamayınca, kısa bir zaman huzurundan ayrılıp tekrar nâzil oldu ve:
- "Ya Muhammed! Cenâb-ı Haktelâ Hz. selâm eder. Ümmetimizin hadimlerinden birinin zerresini huzurunuza davete memur oldum. Bu zatın duâ ve münacaatı üzerine, ümmetinizden beşyüzbin kişi azat olur. Ve bu zatın dünyaya geldiği lâhzadan itibaren her sene aynı gecede ve aynı saatte (yani Muharremül Haram'ın 14 ncü gecesi vaktül imsakında) beşyüzbin kişi azat olur.

Onları züheda zümresine ilhak eder. Cenâb-ı Haktealâ Hz. ümmetinin içinde böyle bir zatın mevcût olduğunu size tebşir etmem için bana emir buyurdu."

O anda Fahri Kâinat Aleyhi Ekmelüt Tahiyyat Efendimiz teselli olup, üzerindeki hüzün ve keder, sevinç ve hoşluğa tebdil oldu. O zerre, imamüt tarika Şahı Nakşibend Muhammed Bahaeddin el Buhari k.s. idi.

Bu gece çok muhterem bir gece olduğu için, bu nimeti uzmaya şükren ve izharı arz ile beraber ibadet ve taadde bulunulması müstecaptır.

Muharrem Ayı'nın 14 ncü Gecesi Yapılacak Adâb ve Vazifeler

• Bu nimeti uzmayı kalben tâzim ve takdir etmek.

• Bilcümle atayayı ilâhiyenin asıl ve esası olan imanla müşerref olduğumuz için Cenâb-ı Haktealâ Hz. ne şükretmek.

• Muharremül Haram'ın onüçüncü günü, gün doğduktan itibaren herhangi bir müsait vakitte, mümkünse bir gusül abdesti alınır. Gusül esnasında: "Yarabbi gerek âlemi zerrede ve gerekse bu dünyada olsun, ademden vücuda geldiği lâhzadan itibaren ne gibi masiva ve müsibetler bende hasıl olmuş ise, ve huzuru ilâhiyenden beni uzaklaştıracak ne kadar hicap var ise, cümlesinden beni temizle" diye düşünülür. Boy abdesti yerine namaz abdesti ile de iktifa edilebilir.

• İki rekât sünnet-i salât-ı vudu kılınır.

• 3 Kelime-i şehadet, 70 Estağfirullah, 1 Fatiha-ı şerif, 11 İhlâs-ı şerif ve birer muavezeteyn sureleri okunur. Sadakallahülâzim... demek sûretiyle Peygamber Efendimizin ervahı tayyibelerinden itibaren... sırasıyla saadât-ı kiramın ervahı tayyibelerine usulünce bağışta bulunulur. Sonunda hassaten "İlâ ruhu Şahı Nakşibend Muhammed Üveysiül Buhariül Fatiha" denir ve bir Fatiha-ı şerif okunur.

Mümkün olursa, o gece tamamen ihya edilir. Sure-i En'am okunur ve usulünce hediye edilir. Bilinen veliyullah (veya 313 mürşidi kiram) hazeratının isimleri anılmak sûretiyle kemali huzura varılarak tevessül edilir.
 

ş@mpiyon>>®

║Yönetici_Admin║🇹🇷║👑🏆🌟🌟🌟🌟🌟💎💎🎀🇹🇷║
Yetkili üye
║Süper_ADMIN║👑║
Katılım
27 Ağustos 2018
Mesajlar
22,044
Reaction score
36,912
Puanlar
113
Konum
║🇹🇷║Bursa║
AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ

AŞURE GECESİ YAPILACAKLAR
2 rekat namaz
360 Ayetel Kürsi den sonra 48 kere ayeti kerime Bütün senenin kötülüklerinden kurtulmak için
Gecesini ibadetle gündüzü oruçla geçiren öldüğü zaman öldüğünü bilmez, kendini cennette bulur.
Hadis: ‘’Aşure gecesi ibadet eden gökte tüm ibadet eden melekler kadar ibadet etmiş gibi olur.’’
AŞURE GÜNÜ NAMAZI
100 REKAT
Hazreti Aişe (Radıyallahu anha) validemiz Peygamber Efendimizden rivayet ediyor: “Kim Aşura gecesi ve Aşura günü yüz rekat namaz kılıp her rekatında bir FATİHA suresi ile üç İHLAS suresi okuyup namazı tamamladıktan sonra yetmiş defa
(Subhanallahi velhamdü lillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim)
okursa,
yetmiş defa da Allah’u Teala’ya istiğfar ederse (Estağfirullah)
Yetmiş defa da bana selatu selam getirirse
(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed)
Öldüğü zaman Allah’u Teala o kimsenin kabrini misk ve amberle doldurur. Kabre konan herkesin saçları dağılır. Bu namazı kılanların saçları katiyen dağılmaz.”Kabrinden dirildiğinde de yüzü ayın ondördü gibi parıldar.
BAŞKA NAMAZ
4 REKAT
1 fatiha + 15 ihlas
‘’Elli sene geçmiş, elli sene de gelecek günahı affolur,nurdan 1000 tane minber kurulur.’’
BAŞKA NAMAZ
40 REKAT
Öğle ile ikindi arası
1 Fatiha + 10 Ayetel Kürsi + 11 İhlas + 5 Felak + 5 Nas
Selamdan sonra 70 istiğfar
‘’Firdevs cennetinde bir beyaz kubbe,içinde dünyanın 3 katı kadar zümrütten ev, içinde nurdan bir taht, tahtın kenarları amberden, tahtın üstünde hakiki zaferandan 1000 tane döşek’’
BAŞKA NAMAZ
4 REKAT

HAK SAHİPLERİNİ RAZI EDEBİLMEK İÇİN
Kim Aşura günü, sırf kıyamet günü düşmanlarını (kendisinden hak talep edecekleri) razı etmek ciyetiyle dört rekat namaz kılarsa,
İlk rekatta bir Fatiha ile 11 İhlas,
İkinci rekatta bir Fatiha ile 3 Kafirun ve 11 İhlas,
Üçüncü rekatta bir Fatiha ile bir Tekasür (Elhakümüttekasür) ve 11 İhlas suresi,
Dördüncü rekattada bir Fatiha ve 3 Ayetel Kürsi ve 25 İhlas Suresi okursa Allah’u Teala o kimseyi kabrin bütün korkunç hallerinden kurtarıp, kıyamette de hasımlarını kendisinden razı eder. (Bu namaz şu altı günde kılınabilir: Aşura günü, Terviye günü, Arefe günü, Kurban Bayramı günü, Şaban ayının 15. Günü ve Ramazan ayının son Cuma günü.)
 

ş@mpiyon>>®

║Yönetici_Admin║🇹🇷║👑🏆🌟🌟🌟🌟🌟💎💎🎀🇹🇷║
Yetkili üye
║Süper_ADMIN║👑║
Katılım
27 Ağustos 2018
Mesajlar
22,044
Reaction score
36,912
Puanlar
113
Konum
║🇹🇷║Bursa║
Muharrem Ayının İlk Gecesinde Kılınacak Namazlar
Rabbenağfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme yeqûmul hisâb.

(1. Namazın Duası)
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem. Allâhümme mâ amiltühû fî hâzihisseneti mimmâ neheytenî anhü ve lem terdahû ve nesîtühû ve lem tensehû ve halumte aleyye ba'de qudratike alâ uqûbetî ve deavtenî ilettevbeti minhu ba'de cerâetî alâ ma'sıyetik. Allâhümme feinnî estağfiruke minhu fağfirlî vemâ amiltü fîhi min amelin terdâhu ve veadtenî aleyhissevâb. Fe es-elükallâhümme ya Kerîmu ya Zel celâli vel ikrâm. En taqbelehû minnî ve lâ teqta-a racâî minke ya Kerîm. Ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. Âmîn.

(2. Maddedeki Tesbih)
Subhânel melikil quddûs. Subbûhun quddûsün rabbunâ ve rabbul melâiketi verrûh.
 

ş@mpiyon>>®

║Yönetici_Admin║🇹🇷║👑🏆🌟🌟🌟🌟🌟💎💎🎀🇹🇷║
Yetkili üye
║Süper_ADMIN║👑║
Katılım
27 Ağustos 2018
Mesajlar
22,044
Reaction score
36,912
Puanlar
113
Konum
║🇹🇷║Bursa║
AŞÛRE GÜNÜ (18 Ağustos Çarşamba) NELER YAPILIR? {1}

🔵 AŞÛRE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR.

🔹Efendimiz Hazreti Muhammed {sallallahu aleyhi ve sellem} buyurdular;

"Her kim Muharremin 9-10 yada 10-11 inde oruç tutarsa 2 yıl ibadet etmiş olur,
her kim bunu başkalarına duyurursa 80 yıl ibadet etmiş sevabı kazanır."

🔻Aşure gününde, (muharremin 10. günü)
tek gün oruç tutmak mekruhtur❗

🔵
SADAKA VERİLİR

🔹Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdular;
"Kim Aşüre günü zerre miktarı tasaddukta bulunursa,
Cenabı hak ona Uhud dağı kadar sevap verir. Ve kıyamet günü o sevaplar mizanına konulur."

🔵 HASTA ZİYARETİ YAPILIR

🔹Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur.
"Aşûre günü bir hastayı ziyaret eden bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur.
Aşure günü bir kimseye su veren isyan etmemiş gibi afv olunur."

🔵 AŞÛRE GÜNÜ SUYUN ZEMZEM AKMASI

🔹Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular.
"Aşûre günü bütün sulara zemzem suyu karıştırılır.
O gün gusleden,
sulardan içen bütün müslümanlar için su Allah tarafından şifa vesilesi kılınmıştır."

{Ruhul Beyan c.4 sh.83}
AŞÛRE GÜNÜ NELER YAPILIR? {2}

🔴 GUSÛL ABDESTİ ALINIR

🔻Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur.
"Aşûre günü boy abdesti alan, ölüm hastalığından başka hastalık görmez.

🔻"Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir ve şifa bulur."
(Şir'a)

[Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mü'min içindir.
Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, tövbe etmedikçe günahları affolmaz.]❗

🔻
"Aşûre günü iki defa boy abdesti alan kişinin gözlerinde ebediyyen hastalık olmaz"

{Şir'atül islam-Riyazüz-salihin}

🔴AŞÛRE GÜNÜ AKRABA ZİYARETİ YAPILIR

🔻Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyuruyorlar ki;
"Kimki akrabaları ile ilişkisini kesmiş iken,
Aşure günü onları ziyaret ederse, Allah'ü Teâlâ ona Zekeriyya (a.s) ve İsa (a.s) ın nasibini verir.
Ve orta parmakla şehadet parmağının yakınlığı gibi cennette o iki peygambere (Aleyhimüsselam) komşu eder.

🔴 AŞÛRE GÜNÜ İLİM MECLİSİNDE BULUNULUR

🔻Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyuruyorlar ki;
"Kimki Aşure günü Allah'ı {c.c} anan bir topluluğa gider, onlarla bir süre bulunursa,
Allah c.c o kulundan razı olur."

(Şir'atül islam sh 217)

1
 

ş@mpiyon>>®

║Yönetici_Admin║🇹🇷║👑🏆🌟🌟🌟🌟🌟💎💎🎀🇹🇷║
Yetkili üye
║Süper_ADMIN║👑║
Katılım
27 Ağustos 2018
Mesajlar
22,044
Reaction score
36,912
Puanlar
113
Konum
║🇹🇷║Bursa║
Gizli içerik
Bu içeriği görüntülemek için beğenmelisiniz.
 

ş@mpiyon>>®

║Yönetici_Admin║🇹🇷║👑🏆🌟🌟🌟🌟🌟💎💎🎀🇹🇷║
Yetkili üye
║Süper_ADMIN║👑║
Katılım
27 Ağustos 2018
Mesajlar
22,044
Reaction score
36,912
Puanlar
113
Konum
║🇹🇷║Bursa║
Gizli içerik
Bu içeriği görüntülemek için beğenmelisiniz.
 

ş@mpiyon>>®

║Yönetici_Admin║🇹🇷║👑🏆🌟🌟🌟🌟🌟💎💎🎀🇹🇷║
Yetkili üye
║Süper_ADMIN║👑║
Katılım
27 Ağustos 2018
Mesajlar
22,044
Reaction score
36,912
Puanlar
113
Konum
║🇹🇷║Bursa║
Gizli içerik
Bu içeriği görüntülemek için beğenmelisiniz.
 

ş@mpiyon>>®

║Yönetici_Admin║🇹🇷║👑🏆🌟🌟🌟🌟🌟💎💎🎀🇹🇷║
Yetkili üye
║Süper_ADMIN║👑║
Katılım
27 Ağustos 2018
Mesajlar
22,044
Reaction score
36,912
Puanlar
113
Konum
║🇹🇷║Bursa║
Gizli içerik
Bu içeriği görüntülemek için beğenmelisiniz.
 

ş@mpiyon>>®

║Yönetici_Admin║🇹🇷║👑🏆🌟🌟🌟🌟🌟💎💎🎀🇹🇷║
Yetkili üye
║Süper_ADMIN║👑║
Katılım
27 Ağustos 2018
Mesajlar
22,044
Reaction score
36,912
Puanlar
113
Konum
║🇹🇷║Bursa║
Gizli içerik
Bu içeriği görüntülemek için beğenmelisiniz.
 

ş@mpiyon>>®

║Yönetici_Admin║🇹🇷║👑🏆🌟🌟🌟🌟🌟💎💎🎀🇹🇷║
Yetkili üye
║Süper_ADMIN║👑║
Katılım
27 Ağustos 2018
Mesajlar
22,044
Reaction score
36,912
Puanlar
113
Konum
║🇹🇷║Bursa║
Gizli içerik
Bu içeriği görüntülemek için beğenmelisiniz.
 

ş@mpiyon>>®

║Yönetici_Admin║🇹🇷║👑🏆🌟🌟🌟🌟🌟💎💎🎀🇹🇷║
Yetkili üye
║Süper_ADMIN║👑║
Katılım
27 Ağustos 2018
Mesajlar
22,044
Reaction score
36,912
Puanlar
113
Konum
║🇹🇷║Bursa║
Gizli içerik
Bu içeriği görüntülemek için beğenmelisiniz.
 

ş@mpiyon>>®

║Yönetici_Admin║🇹🇷║👑🏆🌟🌟🌟🌟🌟💎💎🎀🇹🇷║
Yetkili üye
║Süper_ADMIN║👑║
Katılım
27 Ağustos 2018
Mesajlar
22,044
Reaction score
36,912
Puanlar
113
Konum
║🇹🇷║Bursa║

Gizli içerik
Bu içeriği görüntülemek için beğenmelisiniz.
 

ş@mpiyon>>®

║Yönetici_Admin║🇹🇷║👑🏆🌟🌟🌟🌟🌟💎💎🎀🇹🇷║
Yetkili üye
║Süper_ADMIN║👑║
Katılım
27 Ağustos 2018
Mesajlar
22,044
Reaction score
36,912
Puanlar
113
Konum
║🇹🇷║Bursa║
Gizli içerik
Bu içeriği görüntülemek için beğenmelisiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
22,026
Mesajlar
285,785
Üyeler
17,987
Son üye
kadircbnw

Çevrimiçi istatistikler

Çevrimiçi üyeler
30
Çevrimiçi ziyaretçiler
93
Toplam ziyaretçiler
123

Son mesajlar

🔰 Gün içi aktif kullanıcılar [*.24Saat] 🔰

 1. 14 Ağustos 2022, 9:10 AM

  emrahsky

 2. 14 Ağustos 2022, 9:10 AM

  hxxxn

 3. 14 Ağustos 2022, 9:11 AM

  Dimkaa

 4. 14 Ağustos 2022, 9:10 AM

  Vip Member

 5. 14 Ağustos 2022, 9:09 AM

  Wleam

 6. 14 Ağustos 2022, 9:09 AM

  esk_cer

 7. 14 Ağustos 2022, 9:09 AM

  mythotem

 8. 14 Ağustos 2022, 9:09 AM

  oktaysgn

 9. 14 Ağustos 2022, 9:08 AM

  ginasmall

 10. 14 Ağustos 2022, 9:07 AM

  batkov

 11. 14 Ağustos 2022, 9:06 AM

  [email protected]

 12. 14 Ağustos 2022, 9:06 AM

  jakeyboy

 13. 14 Ağustos 2022, 9:06 AM

  tecmanlee

 14. 14 Ağustos 2022, 9:05 AM

  Koko

 15. 14 Ağustos 2022, 9:04 AM

  drogba0004

 16. 14 Ağustos 2022, 9:03 AM

  ivancha

 17. 14 Ağustos 2022, 9:03 AM

  kamelot

 18. 14 Ağustos 2022, 9:02 AM

  elif3939

 19. 14 Ağustos 2022, 9:02 AM

  Sungur

 20. 14 Ağustos 2022, 9:10 AM

  selami05

 21. 14 Ağustos 2022, 9:00 AM

  armada74

 22. 14 Ağustos 2022, 8:59 AM

  cvsti323

 23. 14 Ağustos 2022, 8:58 AM

  dna22

 24. 14 Ağustos 2022, 8:58 AM

  umutzorba

 25. 14 Ağustos 2022, 8:57 AM

  SimaR26

 26. 14 Ağustos 2022, 8:57 AM

  abrimen

 27. 14 Ağustos 2022, 8:56 AM

  ozk_15

 28. 14 Ağustos 2022, 8:56 AM

  delphin

 29. 14 Ağustos 2022, 8:56 AM

  huseyni4

 30. 14 Ağustos 2022, 8:55 AM

  txema1810

 31. 14 Ağustos 2022, 8:54 AM

  Gianky

 32. 14 Ağustos 2022, 8:51 AM

  Jeep2000

 33. 14 Ağustos 2022, 8:51 AM

  Bay_PuRo

 34. 14 Ağustos 2022, 8:51 AM

  raed83

 35. 14 Ağustos 2022, 8:48 AM

  Genadi_cakala

 36. 14 Ağustos 2022, 8:48 AM

  kartall

 37. 14 Ağustos 2022, 8:47 AM

  Bators1438

 38. 14 Ağustos 2022, 8:46 AM

  thered

 39. 14 Ağustos 2022, 8:46 AM

  Raj3664

 40. 14 Ağustos 2022, 8:45 AM

  ugopata

 41. 14 Ağustos 2022, 8:45 AM

  nino20

 42. 14 Ağustos 2022, 8:42 AM

  batu36

 43. 14 Ağustos 2022, 8:40 AM

  Servey

 44. 14 Ağustos 2022, 8:40 AM

  hadock

 45. 14 Ağustos 2022, 8:40 AM

  esQude

 46. 14 Ağustos 2022, 8:38 AM

  movis

 47. 14 Ağustos 2022, 8:34 AM

  Meku27

 48. 14 Ağustos 2022, 8:32 AM

  scoot

 49. 14 Ağustos 2022, 8:32 AM

  egeceren48

 50. 14 Ağustos 2022, 8:32 AM

  fantom omar

 51. 14 Ağustos 2022, 8:31 AM

  saknakn44

 52. 14 Ağustos 2022, 8:30 AM

  Sinaai

 53. 14 Ağustos 2022, 8:27 AM

  yalinsaat

 54. 14 Ağustos 2022, 8:25 AM

  Niksar’la 60

 55. 14 Ağustos 2022, 8:25 AM

  404error

 56. 14 Ağustos 2022, 8:24 AM

  peluso1

 57. 14 Ağustos 2022, 8:24 AM

  norgren

 58. 14 Ağustos 2022, 8:20 AM

  gal15426378

 59. 14 Ağustos 2022, 8:19 AM

  renburg

 60. 14 Ağustos 2022, 8:19 AM

  lazcengiz

Top